knjigovodstvo - knjigovodstvene agencije - knjigovodstvo Beograd - knjigovodstvena agencija

Početna strana Obrasci

Reference

Posetite nas!

Knjigovodstvena agencija Ab lux Beograd - kancelarija Posetite nas u nasim prostorijama u trznom centru Enjub u bloku 45 na Novom Beogradu, adresa Jurija Gagarina 231 lokal 327. Zakazite vas termin na neki od nasih telefona:
011/3183-541, 011/2282-541 ili 063/205-298.

Obrasci finansijskih izvestaja

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statisticki aneks
 • Izvestaj o tokovima gotovine
 • Izvestaj o promenama na kapitalu
 • Obrazac PB1
 • Poreski bilans poslovne jedinice
 • Obrazac KPB
 • Obracun poreskog kredita- Aneks obrasca PB1
 • Obračun amortizacije- OA Obrazac

  Obrasci za PDV

 • Obrazac ZPPO PDV - potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV-a koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje
 • Obrazac PPO PDV - potvrda o poreskom oslobođenju za obveznika PDV-a koji vrši promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobođenje ( za međunarodne ugovore)
 • Obrazac EPPDV - prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Obrazac IEPDV - prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika PDV
 • Obrazac PEPDV - potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Obrazac PPPDV - prijava poreza na dodatu vrednost-
 • Obrazac ZBPDV - zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV

  Obrasci raznih ugovora

 • Ugovor o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Ugovor o pozajmici
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Ugovor o asignaciji
 • Ugovor o autorskom delu
 • Ugovor o cesiji
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Ugovor o licenci
 • Ugovor o lizingu
 • Ugovor o posredovanju
 • Ugovor o preuzimanju duga

  Obrasci za registraciju i uvođenje u registar privrednih subjekata

 • Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta
 • Zahtev za prevođenje u registar privrednih subjekata

  Formulari za promenu podataka u registru privrednih subjekata

 • Zahtev za registraciju promene podataka- podaci o privrednom društvu
 • Zahtev za registraciju promene podataka- lica koja imaju odgovornost prema društvu
 • Zahtev za registraciju promene podataka- ogranci i kontakti
 • Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije
 • Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta

  Poreske prijave za porez na prihode građana

 • Obrazac PPDG-1 - Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti
 • Obrazac PPDG-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
 • Obrazac PPDG-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
 • Obrazac PPDG-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku
 • Obrazac PPDG-5 - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Obrazac M - Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
 • Obrazac M-A -Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na socijalno osiguranje
 • Obrazac OPD - Prijava, promena i odjava obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
 • Obrazac M4 - obrazac za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade, zarada odnosno osnovice osiguranih i visine uplaćenog doprinosa - M 4
 • Obrazac PP OD - poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade
 • Obrazac PP OPJ-2 - poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava i srodnih prava i prava industrijske svojine
 • Obrazac PP OPJ-3 - poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala
 • Obrazac PP OPJ - poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
 • Obrazac PP OPJ-1 - poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18 Zakona iznad neoporezivog iznosa
 • Obrazac PP OPO - poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Obrazac PPI-1 - poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Obrazac PPI-3 - poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
 • Rešenje o porodiljskom odsustvu
 •